ARCHITECTURE IN CHUNGNAM

Chungnam-Buyeo-Geukrakjeon of Muryangsa

참고문헌; 한국관광공사 홈사이트

 

무량사 극락전(無量寺 極樂殿)
    Geukrakjeon of Muryangsa/Temple

사진; 유병구(19981203/#2-19), 유병우(20050630/#1,#20-60)