ARCHITECTURE IN DAEJEON

Daejeon-Donggu-Gosansa Daewoongjeon

참고문헌; 대전의 건축-유병우,박만식 /1999.대덕의 문화유산-강성복/1997. 대전 동구청 홈사이트

 

고산사 대웅전(高山寺 大雄殿)
    Gosansa Daewoongjeon/Buddist Temple

 사진; 유병우/1 January 2003.