ASIA-CHINA/Hunan Province

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21/,

Changsha Zhangjiajie

 

Cool Pavillion Wharf
  
 Baofeng Lake, Hunan Province

 

 Photo by Byungho Yu on 2005.

 

Huangshi Zhai
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byungho Yu on 2005.

 

Tenli Gallery/Ten Miles Gallery
  
 Zhangjiajie, Hunan Province
 Photo by Byunguh Yu on 28 August 2007.

 

Rural Town
  
 Hunan Province

 

 Photo by Byungho Yu on 2005.

 

Baizhangsha
  
 Hunan Province Photo by Byungho Yu on 2005.

 

Old Pagoda
  
 Yiyang, Hunan Province

 

 Old pagoda near the river.Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Monument
  
 Changde, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Town View
  
 Changde, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Manfu Hotspring
  
 Manfu, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.