ASIA-CHINA/Zhejiang Province-Hangzhou-Longjing Tea Garden & Wuahan Hill

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21.

 

Longjing Tea Garden
  
 Dragon Well Tea Garden, Hangzhou

 Photo by Byunguh Yu on 8 August 2009.

 

City View
  
 from Chenghuang Pavillion,Wushan Hill, Hangzhou

 Photo by Byunguh Yu on 8 August 2009.

 

Wushan Hill
  
 Hangzhou

 Photo by Byunguh Yu on 8 August 2009.

 

Chenghuang Pavilion/City God Pavilion
  
 Wushan Hill, Hangzhou

 Photo by Byunguh Yu on 8 August 2009.

 

Mural
  
 Wushan Hill, Hangzhou

 Photo by Byunguh Yu on 8 August 2009.